Tổng quan
Date : 08 Aug 2019

testing
Hệ mặt dụng QuadroClad của Hunter Douglas Architectural, QuadroClad® là một hệ thống ốp liên kết mở độc đáo dựa trên các nguyên tắc của công nghệ rainscreen.